रस्ता विकास आराखडा २००१-२०२१ नाशिक जिल्हा


परवाना खोल्या यादी (FLIII)


आदिवासी - बिगर आदिवासी हस्तांतरण


मुख्यमंत्री सहायता निधी - जलयुक्त शिवार अंतर्गत केलेली कामे


वन पश्चिम विभाग नाशिक - जिल्हा नियोजन विकास समिती अंतर्गत केलेली कामे


लोकसेवा हक्क कायदा - औधोगिक अकृषीक वापर


राजपत्र - भुसंपादन


नागपूर मुंबई एक्सप्रेस हायवे ( समृद्धी महामार्ग ) नमुना ३ अधिसूचना
इगतपुरी               सिन्नर


महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग थेट खरेदीने जमीन ताब्यात घेणेबाबत जाहिर नोटीस


ध्वनी प्रदूषण - तक्रारी संबंधी


अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे तक्रारीबाबत


अनधिकृत फलक / होर्डिंग / जाहिराती - समन्वय अधिकारी


विशेष कार्यकारी अधिकारी, नाशिक जिल्हा


जलसंधारण / पुनर्भरण संरचना


आमदार निधी / खासदार निधी कामे


जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय पदे भरणे बाबत


भूसंपादन कायदा 2013 च्या कलम 19 (1) ची अधिसूचना - भूसंपादन केस 2/2017


Top