लोकप्रतिनिधी

नांव पद पत्ता फोटो
मा.ना.श्री. गिरीष महाजन मंत्री, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री, नाशिक जिल्हा मु.पो.जामनेर ता.जामनेर जि.जळगांव
मा.ना.श्री. दादाजी दगडू भुसे राज्यमंत्री, सहकार विभाग, महाराष्ट्र राज्य (विधानसभा सदस्य, मालेगांव (बाह्य) मतदार संघ) शिवा, व्यंकटेशनगर, नववसाहत, सोयगांव, ता.मालेगांव जि.नाशिक
मा.खा.श्री. हरिश्चंद्र चव्हाण संसद सदस्य, दिंडोरी लोकसभा आनंददिप हौ. सोसायटी, पाटील लेन नं.2, कॉलेज रोड, नाशिक
मा.खा.श्री. हेमंत गोडसे संसद सदस्य, नाशिक लोकसभा लक्ष्मी निवास, संसरी गांव, पोस्ट देवळाली कॅम्प, ता.जि.नाशिक 422401
मा.खा.श्री. सुभाष रामराव भामरे संसद सदस्य, धुळे लोकसभा प्लॉट नं.16, बडगुजर प्लॉट, पारोळा रोड, धुळे
मा.आ.श्री. हेमंत टकले विधान परिषद सदस्य हॉटेल ग्रिन व्हयू, त्र्यंबक रोड, नाशिक
मा.आ.डॉ. सुधीर तांबे विधान परिषद सदस्य तांबे हॉस्पीटल, मु.पो.संगमनेर जि.अहमदनगर
मा.आ.श्री. जयवंतराव जाधव विधान परिषद सदस्य चंद्राई बंगला, भुजबळ फार्म, मुंबई आग्रा रोड, नाशिक
मा.आ.प्रा.डॉ. अपूर्व प्रशांत हिरे विधान परिषद सदस्य सप्तश्रृंगी चौक, पवननगर, नाशिक
मा.आ.श्री. छगनराव भुजबळ विधानसभा सदस्य, येवला मतदार संघ चंद्राई बंगला, भुजबळ फार्म, मुंबई आग्रा रोड, नाशिक
मा.आ.श्री. जे.पी. गावीत विधानसभा सदस्य, कळवण-सुरगाणा मतदार संघ मु.पो.अलंगुण ता.सुरगाणा जि.नाशिक
मा.आ.श्री. अनिल साहेबराव कदम विधानसभा सदस्य, निफाड मतदार संघ कदम वस्ती, जुना सायखेडा रोड, ओझर मिग, ता.निफाड जि.नाशिक
मा.आ.श्रीमती निर्मला रमेश गावीत विधानसभा सदस्य, इगतपुरी-त्र्यंबक मतदार संघ हर्षनयन, गोविंदनगर, नाशिक
मा.आ.श्री. पंकज भुजबळ विधानसभा सदस्य, नांदगांव मतदार संघ चंद्राई बंगला, भुजबळ फार्म, मुंबई आग्रा रोड, नाशिक
मा.आ.श्री. नरहरी सिताराम झिरवाळ विधानसभा सदस्य, दिंडोरी-पेठ मतदार संघ मु.वनारे, पो.वारे ता.दिंडोरी जि.नाशिक
मा.आ.श्रीमती देवयानी फरांदे विधानसभा सदस्य, नाशिक(मध्य) मतदार संघ कलानगर, प्रमोद महाजन उद्यानाच्या मागे, गंगापुर रोड, नाशिक
मा.आ.श्रीमती सिमा हिरे विधानसभा सदस्य, नाशिक(पश्चिम) मतदार संघ तुळजा, शारदानगर, आनंदवल्ली शिवार गंगापुर रोड, नाशिक
मा.आ.श्रीमती दिपिका संजय चव्हाण विधानसभा सदस्य, बागलाण मतदार संघ बस स्थानकाजवळ, सटाणा, ता,बागलाण, जि.नाशिक
मा.आ.श्री. बाळासाहेब महादू सानप विधानसभा सदस्य, नाशिक(पुर्व) मतदार संघ कृष्णनगर, टकलेनगर जवळ, पंचवटी, नाशिक
मा.आ.श्री. राजाभाऊ वाजे विधानसभा सदस्य, सिन्नर मतदार संघ वाजे पेट्रोल पंपाजवळ, नाशिक-पुणे रोड, सिन्नर, ता.सिन्नर, जि.नाशिक
मा.आ.डॉ. राहूल दौलतराव आहेर विधानसभा सदस्य, चांदवड-देवळा मतदार संघ 20, गार्डन होम्स सोसायटी, लोकमान्य नगर, गंगापुर रोड, नाशिक
मा.आ.श्री. शेख आसिफ शेख रशिद विधानसभा सदस्य, मालेगांव(मध्य) मतदार संघ 747/750, हजार खोली, मालेगांव, जि.नाशिक
मा.आ.श्री. योगेश बबनराव घोलप विधानसभा सदस्य, देवळाली मतदार संघ शिवस्फूर्ती सोसायटी, लॅमरोड, विहितगांव, नाशिकरोड

 

Top Of Scroll

 

Top